เอกสารประกอบการแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการโรงงาน
File Name File
01 พรบ.โรงงาน พ.ศ.2535.pdf
02 กฎกระทรวงว่าด้วยการแจ้งข้อมูลฯ พ.ศ.2544.pdf
03 ประกาศ อก. เรื่อง กำหนดแบบแจ้งข้อมูลฯ พ.ศ.2562.pdf
04 ประกาศ สศอ. เรื่อง การแจ้งข้อมูลฯ พ.ศ.2562 .pdf
05 แบบแจ้งฯ ร.ง.8 .xlsx
06 แบบแจ้งฯ ร.ง.9.xlsx
07 คู่มือการกรอก ร.ง.8.pdf
08 คู่มือการกรอก ร.ง.9.pdf